javascript中数组和对象的深拷贝和浅拷贝

2018-5-2 释然 前端技术资源

如果您想订阅本博客内容,每天自动发到您的邮箱中, 请点这里

1、首先理解一下“深拷贝”和“浅拷贝”的区别:

浅拷贝:a = b;//a和b中存的是相同的地址,该地址指向堆内存中相同的地方,即a和b就是一个东西,改变a的值b的值也会跟着改变,同理改变b的值a的值也会发生改变;

深拷贝:a和b中存的地址不同,但是地址对应的堆内存中的内容完全一致,即b是a的副本

2、

(1)数组和对象的浅拷贝一样  ,简单的赋值操作

var b = a;

如数组的浅拷贝:

[javascript] view plain copy
 1. var a = ['1','2','3'];  
 2. var b = a;  
 3. b[0] = '5';  
 4. console.log('a',a);  
 5. console.log('b',b);  

输出的值为:

对象的浅拷贝:

[html] view plain copy
 1. var a = {name:'1',age:'2',color:'3'};  
 2. var b = a;  
 3. b.name = '5';  
 4. console.log('a',a);  
 5. console.log('b',b);  

输出的值为:

(2)数组的深拷贝

ES5:var b = a.concat();

[javascript] view plain copy
 1. var a = ['1','2','3'];  
 2. var b = a.concat();  
 3. b[0] = '5';  
 4. console.log('a',a);  
 5. console.log('b',b);  

输出的结果为:

ES6 let [...b] = a;

(3)对象的深拷贝

ES5: 

[javascript] view plain copy
 1. var a = {name:'1',age:'2',color:'3'};  
 2. function copyObj(a) {  
 3. var b = {};  
 4. for(var key in a) {  
 5. b[key] = a[key];  
 6. }  
 7. return b;  
 8. }  
 9. var c = copyObj(a);  
 10. c.name = '5';  
 11. console.log('c',c);  
 12. console.log('a',a);  

输出的结果为:

ES6:

let {...b} = a;


蓝蓝设计www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 平面设计服务


标签: javascript中数组和对象的深拷贝和浅拷贝


Powered by emlog 京ICP备12006971号-1 sitemap